2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 495020219-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ดลรัชต์ สุดหล้า ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss DOLRAT SUDLAH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์พันธุกรรมแก่นตะวันด้วยเครื่องหมายโมเลกุล SRAP และ EST-SSR. 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) GENETIC ANALYSIS OF JERUSALEM ARTICHOKE (Helianthus tuberosus L.) USING SRAP AND EST-SSR MARKERS. 
รายละเอียด (เดิม) ความแตกต่างทางพันธุกรรมและการระบุเครื่องหมายโมเลกุล SRAP และ EST-SSR เพื่อช่วยคัดเลือกสายพันธุ์ต้านทานโรคโคนเน่าในแก่นตะวัน (old) GENETIC VARIABILITY AND IDENTIFICATION OF SRAP AND EST-SSR MOLECULAR MARKERS FOR STEM ROT RESISTANCE IN ..... 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 26 ธันวาคม 2551
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 7 เมษายน 2553
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 มีนาคม 2554 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 120/2554 ลว. 1 มี.ค. 54
F แจ้งผลสอบ 16 มีนาคม 2554 Excellent
F รับรองการแก้ไข 29 เมษายน 2554
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20) 20 มิถุนายน 2554
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 พฤษภาคม 2554 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปรียา หวังสมนึก คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 378/2551 ลว. 9 มิถุนายน 2551
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความหลากหลายของแก่นตะวันจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล SRAPs 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มกราคม 2553 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 11 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 มกราคม 2553 ถึง 26 มกราคม 2553  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2553  Proceeding Paper Issue 11 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 476  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper