2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ EFFECT OF ZINC SULFATE ON HUMAN FOREHEAD FIBROBLASTS 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 ตุลาคม 2552 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 35th Congress on science and Technology (STT 35) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     สถานที่จัดประชุม The Tide Resort (Bangsaen Beach) 
     จังหวัด/รัฐ Chonbury, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 ตุลาคม 2552 
     ถึง 17 ตุลาคม 2552 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 35 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1 - 5 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Zinc supplement in commercially-available health care products are numerous. Because of its antioxidant activity, zinc could regulate immune system, promote wound healing and act as a skin anti-inflammatory agent. However, it could also known as a toxic substance particularly when over-consumption is involved. This study aims to assess cytotoxicity of Zn2+ using a model of human forehead fibroblasts (HFF) at concentration up to as high as 200 mg/ml. As zinc is a protein binding substance, cell culture for protein bound model and MTT assay at 540 nm was used. The result showed that cell viability at all concentrations of zinc was higher than 75% and not significantly different (p > 0.05) when compared with negative control group. Morphological changes were observed at concentration of 1 mg/ml and higher. In conclusion, Zn2+ has no potential cytotoxicity to HFF but might cause impaired cell function and morphology. 
ผู้เขียน
525150015-2 น.ส. วีรยา ศักดิ์คำดวง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0