2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Comparative study of clustering data mining tools for Localization Data for Person Activity 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 กันยายน 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The1st Nakhon Phanom University ,2011 Graduate Research Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Nakhon Phanom University 
     สถานที่จัดประชุม Nakhon Phanom University 
     จังหวัด/รัฐ Nakhon Phanom 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 กันยายน 2554 
     ถึง 2 กันยายน 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 556-561 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ ในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอการศึกษาเปรียบเทียบการคัดแยกกลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลระหว่างเทคนิค Simple K-means และ TwoStep Cluster สำหรับข้อมูลชีวภาพของมนุษย์ ซึ่งเป็นข้อมูลกิจกรรมส่วนบุคคลของคน 5 คนที่แสดงกิจกรรมแตกต่างกัน 11 พฤติกรรมที่จัดเก็บด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ผลการวิจัยได้พบว่าเทคนิคSimple K-means มีความสามารถในการคัดแยกกลุ่มข้อมูลได้ดีมากในการลดขนาดมิติของข้อมูลและมีความรวดเร็วในการคัดแยกที่ให้ความถูกต้องสูงถึง 99.995% เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิค TwoStep Cluster This research work presents the comparative study of clustering data mining tools between Simple K-means and TwoStep Cluster for Biometric data sets. A Localization Data for Person Activity clustering of five people were performing 11 different activities and were recorded by four sensors tags. The results reveal that the Simple K-means performs better in comparison to TwoStep Cluster by reducing the high dimensionality of data and work well in terms of response time on large data sets with 99.995% of accuracy. 
ผู้เขียน
545040059-7 นาย อภิเชษฐ์ บุญจวง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
545040137-3 นาย ธีรพงศ์ เรือนน้อย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0