2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of ESD and EMI on TMR Heads during Bonding Process of Gold Ball Bonding Machines 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มกราคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม SI International 2011 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kyoto University 
     สถานที่จัดประชุม Kyoto University, Japan 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 มกราคม 2555 
     ถึง 12 มกราคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2011 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 419-423 
     Editors/edition/publisher IEEE 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
525040002-4 น.ส. ศรัณยา พัวไพโรจน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0