2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Chiral metamaterial based circularly polarized microstrip antennas 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 พฤษภาคม 2554 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ICEAA 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IEEE-APWC 
     ISBN/ISSN 978-1-4577-0046-0  
     ปีที่ 2011 
     ฉบับที่  
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2554 
     หน้า 898 - 901 
     บทคัดย่อ Circular polarized microstrip antenna with chiral metamaterial polarizer is proposed. Circular polarized patch antenna with fine axial ratio is first designed. Chiral metamaterials are then used as a polarizer in order to filter out an undesired radiating wave in front of the circular polarized patch antenna. It has been proved that the axial ratio, transmitted bandwidth and the return loss of a metapolarized antenna are enhanced compared to previous designs. 
     คำสำคัญ axial ratio , chiral metamaterial , circularly polarized microstrip antennas , metapolarized antenna , return loss  
ผู้เขียน
545040065-2 นาย มนัตมนตรี มาลาทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535040008-3 นาย อมรเทพ สอนศิลพงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
535040005-9 นาย วรา ป้านประดิษฐ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0