2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 535040008-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อมรเทพ สอนศิลพงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. AMORNTHEP SONSILPHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก(2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การควบคุมโพลาไรเซซั่นในวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ประเภทไครอลที่ช่วงความถี่ไมโครเวฟ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) POLARIZATION CONTROL OF CHIRAL-BASED METAMATERIALS IN MICROWAVE REGIMES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 พฤศจิกายน 2553 วันที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
D อนุมัติเค้าโครง 26 พฤศจิกายน 2553 วันที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 มีนาคม 2555 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไข
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นันทกานต์ วงศ์เกษม คำสั่งคณะวิศวะฯที่ 1180/2553 ลว. 11 พฤศจิกายน 2553
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2554 ภาคปลาย             รหัสทุน 54241111
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Chiral metamaterial based circularly polarized microstrip antennas 
ชื่อวารสาร ICEAA 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร IEEE-APWC 
ISBN/ISSN 978-1-4577-0046-0   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 May 2011 
ปีที่ 2011  ฉบับที่  
เดือน September  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2011 
หน้า 898 - 901  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Novel Technique for High Refractive Index Manifestation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กันยายน 2554 
ชื่อการประชุม ICEAA '2011 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 กันยายน 2554 ถึง 16 กันยายน 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ICEAA - IEEE 
สถานที่จัดประชุม Centro Congressi TORINO INCONTRA, via Nino Costa, 8 - 10123 TORINO  จังหวัด/รัฐ Torino, Italy 
Proceeding Paper Volume 2011  Proceeding Paper Issue 13 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 536  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Chirality Control in Metamaterials by Geometrical Manipulation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กันยายน 2554 
ชื่อการประชุม ICEAA '2011 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 กันยายน 2554 ถึง 16 กันยายน 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ICEAA - IEEE 
สถานที่จัดประชุม Centro Congressi TORINO INCONTRA, via Nino Costa, 8 - 10123 TORINO  จังหวัด/รัฐ Torino, Italy 
Proceeding Paper Volume 2011  Proceeding Paper Issue 13 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 540  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper