2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินเชื้อพันธุกรรม การพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กันยายน 2552 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิทยาศาสตร์เกษตร์ ( Agricultural Science Journal )  
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     ISBN/ISSN 0125-0369  
     ปีที่ 40 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2552 
     หน้า 47-50  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ เชื้อพันธุกรรม ประเมินเชื้อพันธุกรรม มะเขือเทศ 
ผู้เขียน
515030018-4 น.ส. ชมพู่ โทวรรณา [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
527030002-4 นาย ชัชวาล แสงฤทธิ์
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
525740077-4 น.ส. สุทธินี สีลากุล
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคพิเศษ
525030010-1 น.ส. สุมาลี จันทร์หาร
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0