2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 525740077-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุทธินี สีลากุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUTTINEE SEELAKUL
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข ภาคพิเศษ  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดข้าวไร่: กรณีศึกษา บ้านวังหว้า ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) FEASIBILITY STUDY OF UPLAND RICE MARKETING : A CASE STUDY OF BAAN WANG WA , BAAN HAED SUB-DISTRICT, BAAN HAED DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาง ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินลักษณะผลผลิต ปริมาณสารไลโคพีนของมะเขือเทศภายใต้สภาพโรงเรือนและแปลงปลูก 
ชื่อวารสาร วิทยาศาสตร์เกษตร์ ( Agricultural Science Journal ) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ISBN/ISSN 0125-0369  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กันยายน 2552 
ปีที่ 40  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2554 
หน้า 87-90  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินเชื้อพันธุกรรม การพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วิทยาศาสตร์เกษตร์ ( Agricultural Science Journal )  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ISBN/ISSN 0125-0369   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กันยายน 2552 
ปีที่ 40  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2552 
หน้า 47-50   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ