2009-2015 ©


:: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ปริญญาโท ภาคปกติ
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
3 การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ปริญญาเอก ภาคปกติ
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ) ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

13 สิงหาคม 2565