2009-2015 ©


:: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
 คณะวิทยาศาสตร์ 27 7105% 11 2895% 38
 คณะเกษตรศาสตร์ 24 6154% 15 3846% 39
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 6500% 7 3500% 20
 คณะศึกษาศาสตร์ 22 6667% 11 3333% 33
 คณะพยาบาลศาสตร์ 38 8837% 5 1163% 43
 คณะแพทยศาสตร์ 13 5417% 11 4583% 24
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18 6667% 9 3333% 27
 คณะเทคนิคการแพทย์ 4 6667% 2 3333% 6
 บัณฑิตวิทยาลัย 3 5000% 3 5000% 6
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 15 8824% 2 1176% 17
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 9091% 1 909% 11
 คณะเภสัชศาสตร์ 10 5000% 10 5000% 20
 คณะเทคโนโลยี 4 5000% 4 5000% 8
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 10000% 0 000% 5
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 10000% 0 000% 3
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 4 6667% 2 3333% 6
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 5000% 2 5000% 4
 วิทยาเขตหนองคาย 2 10000% 0 000% 2
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2 6667% 1 3333% 3
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 5 10000% 0 000% 5
  
224 96 320
  
7000% 3000%

4 ตุลาคม 2565