2009-2015 ©


:: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
 คณะวิทยาศาสตร์ 27 71.05% 11 28.95% 38
 คณะเกษตรศาสตร์ 24 61.54% 15 38.46% 39
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 65.00% 7 35.00% 20
 คณะศึกษาศาสตร์ 22 66.67% 11 33.33% 33
 คณะพยาบาลศาสตร์ 38 88.37% 5 11.63% 43
 คณะแพทยศาสตร์ 13 54.17% 11 45.83% 24
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18 66.67% 9 33.33% 27
 คณะเทคนิคการแพทย์ 4 66.67% 2 33.33% 6
 บัณฑิตวิทยาลัย 3 50.00% 3 50.00% 6
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 15 88.24% 2 11.76% 17
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 90.91% 1 9.09% 11
 คณะเภสัชศาสตร์ 10 50.00% 10 50.00% 20
 คณะเทคโนโลยี 4 50.00% 4 50.00% 8
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 100.00% 0 0.00% 5
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 100.00% 0 0.00% 3
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 4 66.67% 2 33.33% 6
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 50.00% 2 50.00% 4
 วิทยาเขตหนองคาย 2 100.00% 0 0.00% 2
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2 66.67% 1 33.33% 3
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 5 100.00% 0 0.00% 5
  
224 96 320
  
70.00% 30.00%

18 พฤษภาคม 2565