2009-2015 ©


:: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ปริญญาโท ภาคปกติ บริหารงานสาธารณสุข
2 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด ปริญญาโท ภาคปกติ ระบาดวิทยา
3 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการชุมชน ปริญญาโท ภาคปกติ โภชนวิทยา
4 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ ปริญญาโท ภาคปกติ โภชนวิทยา
5 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2546 ปริญญาโท ภาคปกติ สุขศึกษา
6 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ ปริญญาโท ภาคปกติ ชีวสถิติและประชากรศาสตร์
7 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ภาคปกติ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
8 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ปริญญาโท ภาคปกติ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
9 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท ภาคปกติ
10 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2537 ปริญญาโท ภาคปกติ
11 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ปริญญาโท โครงการพิเศษ บริหารงานสาธารณสุข
12 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ ปริญญาโท โครงการพิเศษ โภชนวิทยา
13 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ปริญญาโท โครงการพิเศษ สุขศึกษา
14 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท โครงการพิเศษ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
15 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท โครงการพิเศษ
16 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก ภาคปกติ ทุกภาควิชาร่วมกันสอน
17 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก ภาคปกติ ทุกภาควิชาร่วมกันสอน

13 สิงหาคม 2565