2009-2015 ©


:: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ปริญญาโท ภาคปกติ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ปริญญาโท ภาคปกติ ทันตกรรมชุมชน
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ ปริญญาโท ภาคปกติ ทันตกรรมบูรณะ
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ปริญญาโท ภาคปกติ ทันตกรรมประดิษฐ์
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา ปริญญาโท ภาคปกติ ปริทันตวิทยา
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา ปริญญาโท ภาคปกติ ปริทันตวิทยา
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป ปริญญาโท ภาคปกติ
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ปริญญาโท โครงการพิเศษ ทันตกรรมจัดฟัน
11 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
12 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
13 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาปริทันตวิทยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ ปริทันตวิทยา
14 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ วินิจฉัยโรคช่องปาก
15 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก ฉบับปี พ.ศ. 2546 ปริญญาเอก ภาคปกติ

13 สิงหาคม 2565