2009-2015 ©


:: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
1 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ปริญญาโท ภาคปกติ เภสัชกรรมคลินิก
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปริญญาโท ภาคปกติ เภสัชเคมี
3 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ ฉบับปี พ.ศ. 2544 ปริญญาโท ภาคปกติ เภสัชเคมี
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา ปริญญาโท ภาคปกติ พิษวิทยา
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ ปริญญาโท ภาคปกติ ทุกภาควิชา
6 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ ปริญญาโท ภาคปกติ การจัดการเภสัชกรรม
7 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ปริญญาโท ภาคปกติ การจัดการเภสัชกรรม
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ปริญญาโท ภาคพิเศษ การจัดการเภสัชกรรม
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ ปริญญาโท โครงการพิเศษ ทุกภาควิชา
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ ปริญญาโท โครงการพิเศษ ทุกภาควิชา
11 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ปริญญาเอก ภาคปกติ เภสัชกรรมคลินิก
12 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ปริญญาเอก ภาคปกติ เภสัชเคมี
13 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ปริญญาเอก ภาคปกติ เภสัชกรรมชุมชน
14 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ปริญญาเอก ภาคปกติ ทุกภาควิชา
15 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขา เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ ปริญญาเอก ภาคปกติ เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ
16 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (นานาชาติ) ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ เภสัชกรรมคลินิก
17 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (นานาชาติ) ฉ.ปี46 ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ เภสัชเคมี
18 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (นานาชาติ) ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ ทุกภาควิชา
19 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (นานาชาติ) ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ ทุกภาควิชา
20 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ปริญญาเอก โครงการพิเศษ การจัดการเภสัชกรรม

13 สิงหาคม 2565