2009-2015 ©


:: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาโท ภาคปกติ เทคโนโลยีชีวภาพ
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ปริญญาโท ภาคปกติ เทคโนโลยีธรณี
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาโท ภาคปกติ เทคโนโลยีอาหาร
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ปริญญาโท ภาคปกติ
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาเอก ภาคปกติ เทคโนโลยีชีวภาพ
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ปริญญาเอก ภาคปกติ เทคโนโลยีอาหาร
7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2542 ปริญญาเอก ภาคปกติ เทคโนโลยีอาหาร
8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ปริญญาเอก ภาคปกติ

13 สิงหาคม 2565