2009-2015 ©


:: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ ปริญญาโท ภาคปกติ ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ปริญญาโท ภาคปกติ สัตวแพทยสาธารณสุข
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ปริญญาโท โครงการพิเศษ สัตวแพทยสาธารณสุข
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ปริญญาโท โครงการพิเศษ สัตวแพทยสาธารณสุข

13 สิงหาคม 2565