2009-2015 ©


:: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปริญญาโท ภาคปกติ สถิติ
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาโท ภาคปกติ จุลชีววิทยา
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ภาคปกติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท ภาคปกติ วิทยาการคอมพิวเตอร์
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาโท ภาคปกติ ชีววิทยา
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู ปริญญาโท ภาคปกติ ชีววิทยา
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาโท ภาคปกติ เคมี
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ปริญญาโท ภาคปกติ เคมี
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ปริญญาโท ภาคปกติ เคมี
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู ปริญญาโท ภาคปกติ เคมี
11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ ปริญญาโท ภาคปกติ เคมี
12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ปริญญาโท ภาคปกติ เคมี
13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ คณิตศาสตร์
14 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท ภาคปกติ คณิตศาสตร์
15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี) ปริญญาโท ภาคปกติ ฟิสิกส์
16 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาโท ภาคปกติ ฟิสิกส์
17 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) ปริญญาโท ภาคปกติ
18 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ปริญญาโท ภาคปกติ
19 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ปริญญาโท ภาคปกติ
20 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีฟิสิกัล ปริญญาโท ภาคปกติ
21 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
22 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท โครงการพิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์
23 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์
24 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู ปริญญาโท โครงการพิเศษ ชีววิทยา
25 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู ปริญญาโท โครงการพิเศษ เคมี
26 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) ปริญญาโท โครงการพิเศษ
27 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
28 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปริญญาเอก ภาคปกติ จุลชีววิทยา
29 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ปริญญาเอก ภาคปกติ ชีวเคมี
30 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ วิทยาการคอมพิวเตอร์
31 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ปริญญาเอก ภาคปกติ ชีววิทยา
32 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปริญญาเอก ภาคปกติ ชีววิทยา
33 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาเอก ภาคปกติ เคมี
34 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก ภาคปกติ คณิตศาสตร์
35 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ คณิตศาสตร์
36 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาเอก ภาคปกติ ฟิสิกส์
37 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ ฟิสิกส์
38 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

13 สิงหาคม 2565