2009-2015 ©


:: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ปริญญาโท ภาคปกติ วิชาผังเมือง
2 การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ปริญญาโท โครงการพิเศษ วิชาผังเมือง
3 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร (โครงการพิเศษ) ปริญญาโท โครงการพิเศษ

13 สิงหาคม 2565