2009-2015 ©


:: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
1 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ปริญญาโท ภาคปกติ
2 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ปริญญาโท โครงการพิเศษ -
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ปริญญาเอก ภาคปกติ -
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ปริญญาเอก โครงการพิเศษ -

13 สิงหาคม 2565