2009-2015 ©


:: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตหนองคาย
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาโท ภาคปกติ
2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ปริญญาโท ภาคปกติ

13 สิงหาคม 2565