2009-2015 ©


:: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
1 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท โครงการพิเศษ
2 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ
3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ ปริญญาเอก ภาคพิเศษ

13 สิงหาคม 2565