2009-2015 ©


:: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ปริญญาโท ภาคปกติ รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ปริญญาโท ภาคปกติ รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ รายวิชาในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ รายวิชาในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ปริญญาโท ภาคปกติ พืชสวน
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ ปริญญาโท ภาคปกติ รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ปริญญาโท ภาคปกติ รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ปริญญาโท ภาคปกติ รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ปริญญาโท ภาคปกติ ประมง
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ ปริญญาโท ภาคปกติ พืชไร่
11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ สัตวศาสตร์
12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ
13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ปริญญาโท ภาคปกติ
14 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ รายวิชาในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ รายวิชาในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
16 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ พืชสวน
17 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ พืชไร่
18 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ สัตวศาสตร์
19 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
20 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
21 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ปริญญาโท โครงการพิเศษ รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
22 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (โครงการพิเศษ) ปริญญาโท โครงการพิเศษ รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
23 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ปริญญาโท โครงการพิเศษ รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
24 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ปริญญาโท โครงการพิเศษ สัตวศาสตร์
25 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ปริญญาเอก ภาคปกติ รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา
26 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ปริญญาเอก ภาคปกติ รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา
27 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ฉบับปี พ.ศ.2543 ปริญญาเอก ภาคปกติ รายวิชาในสาขาวิชาวิทยาโรคพืช
28 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ปริญญาเอก ภาคปกติ พืชสวน
29 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประมง ปริญญาเอก ภาคปกติ ประมง
30 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ ปริญญาเอก ภาคปกติ พืชไร่
31 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ สัตวศาสตร์
32 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ ปริญญาเอก ภาคปกติ
33 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก ภาคปกติ
34 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ รายวิชาในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
35 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (นานาชาติ) ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ พืชสวน
36 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
37 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ (นานาชาติ) ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
38 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (ภาษาอังกฤษ) ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ พืชไร่
39 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ สัตวศาสตร์

13 สิงหาคม 2565