2009-2015 ©


:: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท ภาคปกติ โยธา
2 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท ภาคปกติ ไฟฟ้า
3 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ปริญญาโท ภาคปกติ เกษตร
4 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาโท ภาคปกติ อุตสาหการ
5 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ปริญญาโท ภาคปกติ เครื่องกล
6 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท ภาคปกติ เครื่องกล
7 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท ภาคปกติ เครื่องกล
8 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปริญญาโท ภาคปกติ เคมี
9 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปริญญาโท ภาคปกติ เคมี
10 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
11 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท ภาคปกติ
12 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ปริญญาโท โครงการพิเศษ เครื่องกล
13 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ คอมพิวเตอร์
14 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาเอก ภาคปกติ โยธา
15 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก ภาคปกติ ไฟฟ้า
16 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปริญญาเอก ภาคปกติ เกษตร
17 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาเอก ภาคปกติ อุตสาหการ
18 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาเอก ภาคปกติ เครื่องกล
19 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก ภาคปกติ สิ่งแวดล้อม
20 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาเอก ภาคปกติ เคมี

13 สิงหาคม 2565