2009-2015 ©


:: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
1 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ ปริญญาโท ภาคปกติ วิชาศึกษาทั่วไปคณะศึกษาศาสตร์
2 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ เทคโนโลยีทางการศึกษา
3 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ การมัธยมศึกษา
4 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ การมัธยมศึกษา
5 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ การประถมศึกษา
6 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ ประเมินผลและวิจัยการศึกษา
7 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ บริหารการศึกษา
8 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ
9 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ
10 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท ภาคปกติ
11 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ
12 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ
13 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ ปริญญาโท โครงการพิเศษ วิชาศึกษาทั่วไปคณะศึกษาศาสตร์
14 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
15 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (โครงการพิเศษ) ปริญญาโท โครงการพิเศษ การมัธยมศึกษา
16 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ ประเมินผลและวิจัยการศึกษา
17 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ บริหารการศึกษา
18 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (โครงการพิเศษ) ปริญญาโท โครงการพิเศษ
19 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (โครงการพิเศษ) ปริญญาโท โครงการพิเศษ
20 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท โครงการพิเศษ
21 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ) ปริญญาโท โครงการพิเศษ
22 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ
23 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปริญญาเอก ภาคปกติ พื้นฐานการศึกษา
24 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ เทคโนโลยีทางการศึกษา
25 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ ประเมินผลและวิจัยการศึกษา
26 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ บริหารการศึกษา
27 ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ บริหารการศึกษา
28 ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ บริหารการศึกษา
29 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ
30 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ
31 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ ประเมินผลและวิจัยการศึกษา
32 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โครงการพิเศษ) ปริญญาเอก โครงการพิเศษ บริหารการศึกษา
33 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปริญญาเอก โครงการพิเศษ รายวิชาชีพครู

13 สิงหาคม 2565