2009-2015 ©


:: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
1 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ปริญญาโท ภาคปกติ การพยาบาล
2 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ปริญญาโท ภาคปกติ การพยาบาล
3 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ปริญญาโท ภาคปกติ การพยาบาล
4 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง ปริญญาโท ภาคปกติ การพยาบาล
5 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก ปริญญาโท ภาคปกติ การพยาบาล
6 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน ปริญญาโท ภาคปกติ การพยาบาล
7 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. 2546 ปริญญาโท ภาคปกติ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
8 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. 2546 ปริญญาโท ภาคปกติ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
9 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปริญญาโท ภาคปกติ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
10 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปริญญาโท ภาคปกติ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
11 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปริญญาโท ภาคปกติ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
12 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ปริญญาโท ภาคปกติ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
13 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ปริญญาโท ภาคปกติ การพยาบาลผู้สูงอายุ
14 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ปริญญาโท ภาคปกติ การพยาบาลผู้สูงอายุ
15 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ปริญญาโท ภาคปกติ
16 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว ปริญญาโท ภาคปกติ
17 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว ปริญญาโท ภาคปกติ
18 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก ปริญญาโท ภาคปกติ
19 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง ฉบับปี พ.ศ. 2546 ปริญญาโท ภาคปกติ
20 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ การพยาบาล
21 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ปริญญาโท โครงการพิเศษ การพยาบาล
22 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ปริญญาโท โครงการพิเศษ การพยาบาล
23 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (โครงการพิเศษ) ปริญญาโท โครงการพิเศษ การพยาบาล
24 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ปริญญาโท โครงการพิเศษ การพยาบาล
25 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก ปริญญาโท โครงการพิเศษ การพยาบาล
26 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน ปริญญาโท โครงการพิเศษ การพยาบาล
27 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปริญญาโท โครงการพิเศษ การพยาบาล
28 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปริญญาโท โครงการพิเศษ การพยาบาล
29 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. 2546 ปริญญาโท โครงการพิเศษ การพยาบาล
30 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. 2546 ปริญญาโท โครงการพิเศษ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
31 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ปริญญาโท โครงการพิเศษ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
32 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ปริญญาโท โครงการพิเศษ การพยาบาลผู้สูงอายุ
33 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว ปริญญาโท โครงการพิเศษ
34 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว ปริญญาโท โครงการพิเศษ
35 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง ปริญญาโท โครงการพิเศษ
36 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก ปริญญาโท โครงการพิเศษ
37 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง ฉบับปี พ.ศ. 2546 ปริญญาโท โครงการพิเศษ
38 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง ฉบับปี พ.ศ. 2546 ปริญญาโท โครงการพิเศษ
39 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล ปริญญาเอก ภาคปกติ การพยาบาล
40 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. 2542 ปริญญาเอก ภาคปกติ การพยาบาล
41 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. 2542 ปริญญาเอก ภาคปกติ การพยาบาล
42 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ การพยาบาล
43 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล ปริญญาเอก โครงการพิเศษ การพยาบาล

13 สิงหาคม 2565