2009-2015 ©


:: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ กายวิภาคศาสตร์
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ จุลชีววิทยา
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล ปริญญาโท ภาคปกติ ชีวเคมี
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา ปริญญาโท ภาคปกติ ปรสิตวิทยา
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ปริญญาโท ภาคปกติ เภสัชวิทยา
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ สรีรวิทยา
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ เวชศาสตร์ชุมชน
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน ปริญญาโท ภาคปกติ เวชศาสตร์ชุมชน
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ
11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ ชีวเคมี
12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ รังสีวิทยา
13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน (นานาชาติ) ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ เวชศาสตร์ชุมชน
14 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ พยาธิวิทยา
15 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ กุมารเวชศาสตร์
16 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ จิตเวชศาสตร์
17 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ รังสีวิทยา
18 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ วิสัญญีวิทยา
19 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ เวชศาสตร์ชุมชน
20 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ ศัลยศาสตร์
21 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ โสต ศอ นาสิกวิทยา
22 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ ออร์โธปิดิกส์
23 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ อายุรศาสตร์
24 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจักษุวิทยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
25 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
26 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
27 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก ปริญญาเอก ภาคปกติ ปรีคลินิคและคลินิค
28 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ กายวิภาคศาสตร์
29 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ จุลชีววิทยา
30 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล ปริญญาเอก ภาคปกติ ชีวเคมี
31 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา ปริญญาเอก ภาคปกติ ปรสิตวิทยา
32 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ปริญญาเอก ภาคปกติ เภสัชวิทยา
33 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ สรีรวิทยา
34 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน ปริญญาเอก ภาคปกติ เวชศาสตร์ชุมชน
35 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา ปริญญาเอก ภาคปกติ
36 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
37 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ (นานาชาติ) ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ ชีวเคมี

13 สิงหาคม 2565