2009-2015 ©


:: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ภาคปกติ
2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) ปริญญาโท ภาคปกติ
3 Master of Business Administration (International) ปริญญาโท ภาคปกติ
4 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท โครงการพิเศษ
5 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท โครงการพิเศษ

13 สิงหาคม 2565