2009-2015 ©


:: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาโท ภาคปกติ อังกฤษ
2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ปริญญาโท ภาคปกติ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
3 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ปริญญาโท ภาคปกติ รัฐประศาสนศาสตร์
4 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ปริญญาโท ภาคปกติ รัฐประศาสนศาสตร์
5 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา ปริญญาโท ภาคปกติ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
6 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาโท ภาคปกติ ปรัชญาและศาสนา
7 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ปริญญาโท ภาคปกติ พัฒนาสังคม
8 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) ปริญญาโท ภาคปกติ
9 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาโท ภาคปกติ
10 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ
11 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ปริญญาโท ภาคปกติ
12 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปริญญาโท โครงการพิเศษ อังกฤษ
13 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ปริญญาโท โครงการพิเศษ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
14 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ปริญญาโท โครงการพิเศษ รัฐประศาสนศาสตร์
15 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ ปริญญาโท โครงการพิเศษ รัฐประศาสนศาสตร์
16 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา ปริญญาโท โครงการพิเศษ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
17 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ปริญญาโท โครงการพิเศษ ปรัชญาและศาสนา
18 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ปริญญาโท โครงการพิเศษ พัฒนาสังคม
19 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
20 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา ปริญญาเอก ภาคปกติ รัฐประศาสนศาสตร์
21 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ พัฒนาสังคม
22 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (นานาชาติ) (โครงการพิเศษ) ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ พัฒนาสังคม
23 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
24 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
25 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (นานาชาติ) (โครงการพิเศษ) ปริญญาเอก โครงการพิเศษ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
26 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ปริญญาเอก โครงการพิเศษ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
27 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ปริญญาเอก โครงการพิเศษ -

13 สิงหาคม 2565