2009-2015 ©


:: จำนวนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ ทุกภาควิชา
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปริญญาโท ภาคปกติ กายภาพบำบัด
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ ทุกภาควิชา
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปริญญาโท โครงการพิเศษ กายภาพบำบัด
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ กายภาพบำบัด
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ กายภาพบำบัด

13 สิงหาคม 2565