2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 525060310-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อัทธนียา มารยาท ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ASTANEYA MARAYAT
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลครอบครัว แผน ก แบบ ก(2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการทำหน้าที่ของครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) RELATIONSHIPS BETWEEN SELECTED FACTORS AND FAMILY FUNCTION OF DIABETES TYPE II CLIENTS AT WANGHIN DISTRICT,SRISAKET PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 เมษายน 2554
D อนุมัติเค้าโครง 23 พฤษภาคม 2554
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 สิงหาคม 2555 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มข. ที่ 344/2553
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2554 ภาคปลาย
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการทำหน้าที่ของครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นโรคเบาหวาน 
ชื่อวารสาร กรมการแพทย์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วารสารกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ISBN/ISSN 0125-1643  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 ตุลาคม 2555 
ปีที่ 38  ฉบับที่
เดือน มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า 12  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ ความสมันพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการทำหน้าที่ของครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
ชื่อวารสาร วารสารกรมการแพทย์  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 ตุลาคม 2555 
ปีที่ 38  ฉบับที่
เดือน มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ