2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 535040015-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐพล พรร่มโพธิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATTAPHON PORNROMPO
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก(2) ภาคปกติ  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การออกแบบศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน ) 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A DESIGN OF DISTRIBUTION CENTER 3rd MEKONG RIVER BRIDGE (NAKHONPHANOM - KHAMMOUANE) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 ธันวาคม 2554 วันที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
D อนุมัติเค้าโครง 4 มกราคม 2555 วันที่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 2 เมษายน 2556 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ คำสั่งคณะวิศวะฯ ที่ 588/2554 ลว. 17 มิถุนายน 2554
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การออกแบบแผนผังศูนย์ขนถ่ายกระจายสินค้า เพื่อรองรับสินค้านำเข้าผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 ตุลาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555 (IE Network Conference 2012) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 ตุลาคม 2555 ถึง 19 ตุลาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ อำเภอชะอำ  จังหวัด/รัฐ เพชรบุรี 
Proceeding Paper Volume 12  Proceeding Paper Issue 2555 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 372  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract