2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3078   สังกัดมหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Weerapat Sessomboon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597040030-0  นาง เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 885/2559 ลว. 22 กันยายน 2559  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Forecasting of Production and Consumption of Ethanol in Thailand Using Time Series Analysis 
ชื่อวารสาร Applied Mechanics and Materials 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 April 2015 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การกำหนดตำแหน่งที่ตั้งคลังกลางสำหรับโซ่อุปทานเอทานอลของไทย 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 มีนาคม 2557 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Supply Chain Network Design of Ethanol in Thailand 
ชื่อวารสาร Applied Mechanics and Materials 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 April 2015 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาออกแบบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของคลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) ที่มีชั้นจัดเก็บแบบมอดุลาร์เซลล์และแบบดั้งเดิม โดยใช้การจําลองสถานการณ์ เพื่อการตัดสินใจ 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 ธันวาคม 2563 
ปีที่ 32  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การออกแบบแผนผังศูนย์ขนถ่ายกระจายสินค้า เพื่อรองรับสินค้านำเข้าผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 ตุลาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555 (IE Network Conference 2012) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 ตุลาคม 2555 ถึง 19 ตุลาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ อำเภอชะอำ  จังหวัด/รัฐ เพชรบุรี 
Proceeding Paper Volume 12  Proceeding Paper Issue 2555 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 372  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Comparison of Forecasting Models using Multiple Regression and Artificial Neural Networks for the Supply and Demand of Thai Ethanol 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 ธันวาคม 2556 
ชื่อการประชุม The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 ธันวาคม 2556 ถึง 13 ธันวาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IEEM 2013 Secretariat Office Meeting Matters International 
สถานที่จัดประชุม Bangkok  จังหวัด/รัฐ Thailand 
Proceeding Paper Volume 2013  Proceeding Paper Issue CFP13IEI-USB 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ ISBN 978-1-4799-0985-8  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Rojanee Homchalee, Weerapat Sessomboon 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการออกแบบและการจัดการเครือข่ายโซ่อุปทานเอทานอลของไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 พฤศจิกายน 2556 ถึง 24 พฤศจิกายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับประชาคมอาเซียน 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 649-660  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเนื้อโคคุณภาพเพื่ออาหารปลอดภัย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาวิชาการ ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2557 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 พฤศจิกายน 2557 ถึง 21 พฤศจิกายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สาขาการจัดการโลจิสติกส บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม รามาดา พลาซ่า แม่น ้า ริเวอร์ไซด์   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
Proceeding Paper Volume 14  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 947-981  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper