2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 535080141-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภูมิชาย คชมิตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. POOMCHAI KOTCHAMIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ลุ่มน้ำโขงศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การธำรงชาติพันธุ์ของคนทวายในพื้นที่เขตชายแดนไทย-พม่า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The ethnicity of Davoymese in Thai-Burma Border border 
รายละเอียด แผน ก คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 225/2554 (ดร.กีรติพรที่ปรึกษาหลักเดิม) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 กันยายน 2554
D อนุมัติเค้าโครง 30 กันยายน 2554
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 กุมภาพันธ์ 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D ยังเหมือนเดิม/เหลืออีก 3รายการ
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 558/2554
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. กีรติพร จูตะวิริยะ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 260/2555
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนทวายในนพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกของรัฐไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2557 
ชื่อการประชุม 9th International Conference on Humanities and Social Sciences 2013 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2556 ถึง 15 พฤศจิกายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2014  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 230  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract