2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 535150053-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วารี แปงเครื่อง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WAREE PANGKRUANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชภัณฑ์ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 56/2553) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของเพรียงหัวหอมไทย Ecteinascidia thurstoni 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Chemical investigation of the Thai tunicate, Ecteinascidia thurstoni 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 5 พฤศจิกายน 2556 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 170/2553 ลว.3 มิย.53
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Chemistry of Ecteinascidins. Part 4. Preparation of 2'-N-Acyl Ecteinascidin770 Derivatives with Improved Cytotoxicity Profiles 
ชื่อวารสาร Chem. Pharm .Bull 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Pharmaceutical Society of Japan 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 October 2013 
ปีที่ 2013  ฉบับที่ 61 
เดือน 10  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 1052-1064  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Solvent Effect for Reduction of Ecteinascidin786 to Ecteinascidin770 Catalyzed by a High-valent oxo-rhenium Complex 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 ตุลาคม 2556 
ชื่อการประชุม The 29th National Graduate Research Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 ตุลาคม 2556 ถึง 25 ตุลาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัด/รัฐ เชียงราย 
Proceeding Paper Volume 2013  Proceeding Paper Issue 29 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ HS394-HS397  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper