2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Chemistry of Ecteinascidins. Part 4. Preparation of 2'-N-Acyl Ecteinascidin770 Derivatives with Improved Cytotoxicity Profiles 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 ตุลาคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Chem. Pharm .Bull 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Pharmaceutical Society of Japan 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2013 
     ฉบับที่ 61 
     เดือน 10
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 1052-1064 
     บทคัดย่อ We report herein eleven 2-N-acyl derivatives that were prepared from ecteinascidin 770 (Et 770: 1b) via 18,6-O-bisallyl protected compound (4) in excellent yields. 2-N-Acyl derivatives (6a–k) generally showed higher cytotoxicity than 1b. Among them, 3-quinolineacyl derivative (6g) and 4-fluorocinnamoyl derivative (6h) exhibited approximately 50- and 70-fold higher cytotoxicity to the HCT116 human colon carcinoma cell line, respectively, than 1b. Both compounds are potent inhibitors of the in vitro growth of several tumor cells and are therefore promising leads for further optimization. We also report the transformation of 1b into Et 788 (3), which is the first example of an ecteinascidin derivative having a primary amide at C-21 position. 
     คำสำคัญ ecteinascidin; marine natural product; structure–activity relationship study; transformation; cytotoxicity 
ผู้เขียน
535150053-5 น.ส. วารี แปงเครื่อง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0