2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 545020028-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHITCHAN SRICHAROEN
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เคมี แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การปรับเทียบพลังการต้านอนุมูลอิสระของสารมาตรฐานโดยวิธีต่างๆ ที่สอดคล้องกับสมบัติการต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดของสารสกัดหบาบจากมะเขืนเทศ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) COMPARATIVE STUDY ON THE ANTIOXIDANT POWER OF RELEVANT STANDARD COMPOUNDS BY VARIOUS ASSAYS TO DIRECT TOTAL ANTIOXIDANT PROPERTY OF THE TOMATO CRUDE EXTRACT 
รายละเอียด ชื่อเรื่องเดิมอยู่Excel 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 กุมภาพันธ์ 2557 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 54/2557 ลว. 17 ม.ค.2557
D อนุมัติเค้าโครง 5 มีนาคม 2557
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 มิถุนายน 2557 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 461/2557 ลว. 25 มิ.ย.2557
F แจ้งผลสอบ 3 กรกฎาคม 2557 GOOD
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 9 กรกฎาคม 2557
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 7 สิงหาคม 2557 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 825/2555 ลว. 27 ก.ย.2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Determination of lipophilic and hydrophilic antioxidant activities in the crude extracts of ten varieties of tomatoes 
ชื่อวารสาร KKU Research Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบริหารงานวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0859-3957  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 November 2014 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ประชุมวิชาการ  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 26 November 2012  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 6 December 2012 
สถานที่ไป เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
เมือง โตเกียว  ประเทศ ญี่ปุ่น