2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 545020191-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วินัย มาลีลัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WINAI MALEELAI
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การแปลงข้อความภาษาบาลีอักษรไทยเป็นสัทอักษร 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) GRAPHEME TO PHONEME TRANSLATION FOR PALI-THAI 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 กันยายน 2555 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 660/2555 ลว. 30 สิงหาคม 2555
D อนุมัติเค้าโครง 1 ตุลาคม 2555
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 1 กรกฎาคม 2556 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 447/2556 ลว. 14 มิ.ย. 2556
F แจ้งผลสอบ 2 กรกฎาคม 2556 EXCELLENT
F รับรองการแก้ไข 30 กรกฎาคม 2556
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 20 สิงหาคม 2556
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 มกราคม 2557 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 30/2557 ลว. 8 ม.ค. 2557
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 10 กุมภาพันธ์ 2557 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 802/2555 ลว 27 ก.ย.2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การแปลงข้อความภาษาบาลีอักษรไทยเป็นสัทอักษร 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มกราคม 2557 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ