2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 545040001-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กนกพร สวัสดิ์ปรุ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANOKPORN SAWATPRU
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การแปรผันลักษณะภัยแล้งเชิงอุทกวิทยาตามลำน้ำยม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) VARIATION OF HYDROLOGICAL DROUGHT CHARACERISTICS ALONG THE YOM RIVER, THAILAND. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 ตุลาคม 2555 วันที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
D อนุมัติเค้าโครง 9 ตุลาคม 2555 วันที่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D มีแก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ คำสั่งคณะวิศวะฯ ที่ 1099/2554 ลว. 27 ตุลาคม 2554
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Base flow index evaluation for Yom River, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 มีนาคม 2556 
ชื่อการประชุม The 2nd International Conference on Engineering and Applied Science (2013 ICEAS) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2556 ถึง 17 มีนาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kwansei Gakuin University 
สถานที่จัดประชุม Toshi center hotel  จังหวัด/รัฐ Tokyo, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 523-532  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินค่าดัชนีการไหลพื้นฐาน ในลุ่มน้ำยมโดยใช้โปรแกรม MATLAB 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 มิถุนายน 2555 
ชื่อการประชุม 7 th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 มิถุนายน 2555 ถึง 19 มิถุนายน 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะกรรมการด้านชลประทานและระบายน้ำแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมริชมอนด   จังหวัด/รัฐ นนทบุรี 
Proceeding Paper Volume ึ7  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 27-41  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper