2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Base flow index evaluation for Yom River, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 มีนาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 2nd International Conference on Engineering and Applied Science (2013 ICEAS) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kwansei Gakuin University 
     สถานที่จัดประชุม Toshi center hotel 
     จังหวัด/รัฐ Tokyo, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2556 
     ถึง 17 มีนาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 523-532 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The most controversial river in Thailand is the Yom River. It has not been modified by large dam because of several valuable natural resources. Therefore the river is flooded in rainy season and very low flow in dry season. The low flow causes drought which is much more serious than flooding. The Yom River Basin management is only way to circumvent the low flow problem by studying base flow index (BFI). Base flow analyses for 8 gauging stations along the river were performed by 2 techniques i.e. graphical and modified U.K. Institute of Hydrology (MIH). The mean BFI results from graphical and MIH are 0.37 (0.05) and 0.45 (0.12). The result from graphical is more reasonable due to its lower standard deviation. BFI values from MIH vary with watershed area which may result from the using of fixing value of N-day at 10. Solution for this problem is ongoing in this study. 
ผู้เขียน
545040001-8 น.ส. กนกพร สวัสดิ์ปรุ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
557040002-1 น.ส. ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0