2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 545040087-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) ว่าที่ ร.ต. สุริยะ ผลพูน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Act.Sub-Lt. SURIYA POLPOON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก(1)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประยุกต์ใช้เทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนเพื่อจำแนกภาพดาวเทียมเรด้าห์แซท-2 หลายช่วงเวลาสำหรับการประเมินผลผลิตข้าวนาปรังในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) APPLICATION OF SUPPORT VECTOR MACHINE TECHNIQUE TO CLASSIFY MULTI-TEMPORAL RADARSAT-2 I MAGERY FOR ASSESSING OFF-SEASONAL RICE PRODUCTION IN FLOOD - PRONE AREA. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 ตุลาคม 2555 วันที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
D อนุมัติเค้าโครง 19 ตุลาคม 2555 วันที่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 19 มกราคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ คำสั่งคณะวิศวะฯ ที่ 1105/2554 ลว. 27 ตุลาคม 2554
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2555 ภาคปลาย             รหัสทุน 55241110
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ข้อมูลดาวเทียมเรดาร์แซท-2 หลายช่วงเวลาที่รับส่งสัญญาณโพลาไรเซชันแบบ HH และแบบ VV เพื่อประเมินพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง A Comparative Study of Using VV and HH Polarization of Multi-temporal RADARSAT-2 Imagery to evaluate Off-seasonal Rice Paddies 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 มิถุนายน 2559 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจำแนกแบบความน่าจะเป็นได้สูงที่สุด กับเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ในจำแนกข้อมูลดาวเทียมเรดาร์แซท-2 หลายช่วงเวลาโพลาไรเซชัน แบบ HH เพื่อประเมินพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 กรกฎาคม 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 กรกฎาคม 2558 ถึง 10 กรกฎาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ   จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 20  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 40  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper