2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 9265   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Chattichai Waisurasingha 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ วิศวกรรมสำรวจ     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
657040006-3  น.ส. ทัศษลักษณ์ พงษ์สุริยะฉาย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 480/2565 ลว.27 มิถุนายน 2565  
635040040-7  นาย ศุภกร เอี่ยมสุนทรกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 848/2563 ลว.25 ธันวาคม 2563  
627040025-6  Mr. THONGSAY SAYAVONGKHAMDY  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 244/2565 ลว.23 พฤษภาคม 2565  
627040023-0  ว่าที่ ร.ต. สุริยะ ผลพูน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 724/2562 ลว. 22 กรกฎาคม 2562  
617040009-3  นาย จักรพงษ์ แสงเพชร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 821/2561 ลว. 12 กันยายน 2561  
607040028-8  น.ส. เอมอมร กองอาสา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 78/2561 ลว. 17 มกราคม 2561  
657040021-7  นาย วิสูตร เอ่นนู  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 728/2565 ลว.28 พฤศจิกายน 2565  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625040115-1  นาย กวิน ตรีกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 529/2563 ลว.4 สิงหาคม 2563  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การใช้การสำรวจด้วยภาพถ่ายภาคพื้นดินร่วมกับเทคนิคโครงสร้างจากการเคลื่อนที่ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมวัดไทยสมัยอยุธยา: กรณีศึกษาวัดปราสาท 
ชื่อวารสาร วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  
ISBN/ISSN ISSN  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 ธันวาคม 2564 
ปีที่ 32  ฉบับที่
เดือน ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาเปรียบเทียบวิธีแบบความน่าจะเป็นได้สูงที่สุด กับ วิธีแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนในการวิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเมืองขอนแก่น A Comparative Study of Applying Maximum Likelihood and Support Vector Machine Classifiers to Analyze Landsat Imagery for Evaluating Land Use Changes in Khon Kaen City, Thailand  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กันยายน 2560 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ข้อมูลดาวเทียมเรดาร์แซท-2 หลายช่วงเวลาที่รับส่งสัญญาณโพลาไรเซชันแบบ HH และแบบ VV เพื่อประเมินพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง A Comparative Study of Using VV and HH Polarization of Multi-temporal RADARSAT-2 Imagery to evaluate Off-seasonal Rice Paddies 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 มิถุนายน 2559 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทอย่างยั่งยืนด้วยวิธี Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Method (FMADM) 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจราจรหลายปัจจัยเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาเมืองขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 2672-9636(Online) [Formerly ISSN 1906-201X] (Print)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การผสมผสานการรังวัดบนภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับและเทคนิคการตัดสินใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 กันยายน 2564 
ปีที่ 22  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การสร้างคู่แฝดดิจิทัลจากการรังวัดด้วยภาพถ่ายจากโดรนเพื่อการตรวจสอบอุบัติเหตุทางจราจร 
ชื่อวารสาร วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ISBN/ISSN ISSN 2672-9369(ONLINE)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 สิงหาคม 2565 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า 118-126  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การใช้ AHP-GIS ในการคัดเลือกจุดรับซื้อผลปาล์มน้้ามัน: กรณีศึกษา นาด้วง และเชียงคาน จังหวัดเลย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 กรกฎาคม 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 กรกฎาคม 2558 ถึง 10 กรกฎาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถานที่จัดประชุม ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ   จังหวัด/รัฐ จ.ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 20  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล ฺBest Paper  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 20 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ร่วมกับการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋วที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤษภาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2557 ถึง 16 พฤษภาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 19  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 3025-3031  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract