2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 545050196-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง สุนันทา แสงสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SUNANTHA SAENGSUK
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนคณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITIES BASED ON CONSTRUCTIVIST INSTRUCTIONAL MODEL EMPHASIZING ON MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING SKILLS ON THE APPLICATION BASE FOR PRATHOMSUKSA 5 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก2 โครงการพิเศษ C&I คณิตศาสตร์ฯ 
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 15 พฤษภาคม 2555
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ตุลาคม 2555 คำสั่ง ศศ.บศ. 949/2555 ลว. 19 ต.ค. 2555
D อนุมัติเค้าโครง 5 พฤศจิกายน 2555
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 1 พฤษภาคม 2556 คำสั่ง ศศ. บศ. 0246/2556 ลว. 18 เม.ย. 2556
F แจ้งผลสอบ 7 พฤษภาคม 2556 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 25 กรกฎาคม 2556 เสนอ กก.คณะ 28 ส.ค. 56
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 กรกฎาคม 2556 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ คำสั่ง ศศ.บศ. 433/2555 ลว. 13 มิ.ย. 2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2555 ภาคปลาย             รหัสทุน 55251148
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0875-1511  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 กรกฎาคม 2556 
ปีที่ 36  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ