2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 545050415-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วันเฉลิม อุดมทวี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WANCHALERM UDOMTHAWEE
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงบูรณาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1และ2 ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือและใต้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF INTEGRATIVE THINKING AND LEARNING ACHIEVEMENT OF GRADE 9 STUDENTS ON NORTH AND SOUNTH AMERICA GEOGRAPHY USING PROBLEM-BASED LEARNING AND FLIPPED CLASSROOM TECHIQUE 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก2 โครงการพิเศษ C&I การพัฒนาฯ 
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 17 ตุลาคม 2555
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 มิถุนายน 2556 บศ. 0396/2556 ลว. 28 พ.ค. 2556
D อนุมัติเค้าโครง 17 มิถุนายน 2556
F แจ้งผลสอบ 22 กันยายน 2556 Excellent
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 22 กันยายน 2556 คำสั่ง ศศ.บศ. 676/2556 ลว. 16 ก.ย. 2556
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 29 ตุลาคม 2556 กก.คณะ 30 ต.ค. 2556
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 29 ตุลาคม 2556 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร คำสั่ง ศศ.บศ. 1165/2555 ลว. 8 พ.ย. 2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงบูรณาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นม. 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 และ 2 ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือและใต้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0857-1511  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 ตุลาคม 2556 
ปีที่ 37  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า 11  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ