2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 547080020-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PORN-ANANT IAMKHAJORNCHAI
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ฉบับที่ 60/2555 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนากรอบโครงสร้างระบบการจัดระบบความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Developing Knowledge Organization System Framework for Thai Cultural Knowledge Domain 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 567/2555 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 พฤษภาคม 2556
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 พฤษภาคม 2556 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 28 ธันวาคม 2558
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 5 ตุลาคม 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 567/2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ สภาพปัจจุบันการจัดระบบและการเข้าถึงความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย 
ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 เมษายน 2561 
ปีที่ 36  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ