2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 555020073-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พิมพ์พิศา แก้วอนันต์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PIMPISA KAEWANAN
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เคมี แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาวิธีฟลูออเรสเซนส์แบบเปิด-ปิดสัญญาณโดยอาศัยแกรฟีนควานตัมดอทที่บดบัง สัญญาณด้วยปรอทโดยใช้ไธโออะเซตะมายด์เป็นตัวตรวจวัดที่เลือกจำเพาะสำหรับการหา ปริมาณซิลเวอร์ในตัวอย่างน้ำ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A METHOD DEVELOPMENT FOR FLUORESCENT TURN-ON/OFF BASED ON THE MERCURY(II) QUENCHED GRAPHENE QUANTUM DOTS AS A FLUORESCENT PROBE USING THIOACETAMIDE FOR SELECTIVE DETERMINATION OF SILVER(I) IN WATER SAMPLES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 ตุลาคม 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 791/2559 ลว 19 ก.ย. 2559
D อนุมัติเค้าโครง 5 ตุลาคม 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 เมษายน 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 290/2560 ลว 11 เม.ย. 2560
F แจ้งผลสอบ 25 เมษายน 2560 PASS
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 11 พฤษภาคม 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 564/2559 ลว 14 ก.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Fluorescence switching sensor based on graphene quantum dots decorated with Hg2+ and hydrolyzed thioacetamide for highly Ag+ -sensitive and selective detection 
ชื่อวารสาร RSC advances 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร the royal socity of chemistry 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 October 2017 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ