2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 555200011-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนานนท์ ลาโพธิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANANON LAPO
    คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การปรับเปลี่ยนเรือนชาวกูยบ้านโนนสำโรงจังหวัดศรีสะเกษ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) MODIFICATION OF THE GOOY HOUSE, BAN NON SOMRONG, SISAKET PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 18 มกราคม 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 มกราคม 2559 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
F รับรองการแก้ไข 15 มีนาคม 2559 รับรองเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20) 7 มิถุนายน 2559
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 7 มิถุนายน 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 29 เมษายน 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความเชื่อกับการก่อรูปหมู่บ้านและเรือนชาวกูย:กรณีศึกษาบ้านโนนสำโรง จังหวัดศรีสะเกษ 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 16854489  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 ธันวาคม 2558 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 27  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ