2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 557100022-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ละอองทิพย์ รักณรงค์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss LAONGTHIP RUKNARONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา ชีวเวชศาสตร์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2559 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ผลของวิตามินซีต่อการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Effect of Vitamin C Supplementation on Circulating MicroRANs in Poor Glycemic Control Type 2 Diabetes Mellitus 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 2 สิงหาคม 2561
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 27 กุมภาพันธ์ 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 มีนาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 23 มีนาคม 2563 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 22 พฤษภาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ คำสั่งที่ 8104/2557 ลว. 12 มิย.57
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. อภิญญา จุ๊สกุล คำสั่งที่ 95/2560 ลว. 28 มิ.ย.60
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน