2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 565050007-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รุจิเรข ไสยันต์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RUJIREKH SAIYANT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์การออกแบบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ANALYSIS OF MATHEMATICAL TASK DESIGN IN LESSON STUDY AND OPEN APPROACH CLASSROOM 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ป.โท ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 ตุลาคม 2557 คำสั่ง ศศ.บศ.694/2557 ลว. 8 ก.ย. 2557
D อนุมัติเค้าโครง 7 พฤศจิกายน 2557
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 กันยายน 2560 คำสั่ง ศศ.บศ.549/2560 ลว. 17 ส.ค. 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 2 2 พฤศจิกายน 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 579/2560 ลว.15 ก.ย. 2560
F แจ้งผลสอบ 19 ธันวาคม 2560 Pass
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 16 มกราคม 2561 เสนอ กก.คณะ 22 มิ.ย. 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 มกราคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง คำสั่ง ศศ.บศ. 685/2558 ลว. 24 ก.ย. 2558 (เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์การออกแบบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 พฤษภาคม 2561 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ