2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์การออกแบบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 พฤษภาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเน้นการวิเคราะห์โพรโทคอล และการบรรยายเชิงวิเคราะห์ เพื่อวิเคราะห์การออกแบบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด กลุ่มเป้าหมายเป็นทีมการศึกษาชั้นเรียน ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 คน และครูผู้สังเกต 2 คน โดยกลุ่มเป้าหมายดำเนินการออกแบบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรอบแนวคิดคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน ของ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2559) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การกำหนดขอบเขตของเนื้อหา 2) การพิจารณาแนวคิดของนักเรียน 3) การพิจารณาพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียน 4) การพิจารณาการบูรณาการเนื้อหากับการสอน และ 5) การพิจารณาความรู้คณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับการสอน ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดพบองค์ประกอบ ดังนี้ 1) การกำหนดขอบเขตของเนื้อหา กลุ่มเป้าหมายพิจารณาการกำหนดขอบเขตเนื้อหาในทุกแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ 2) การพิจารณาแนวคิดของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายมีการพิจารณาแนวคิดของนักเรียนในการออกแบบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในทุกแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการคาดการณ์แนวคิดของนักเรียนที่ตอบสนองต่อโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และจัดลำดับแนวคิดของนักเรียนเพื่อการอภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียน 3) การพิจารณาพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายมีการพิจารณาพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนในการออกแบบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในบางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการคำนึงถึงความสามารถทางการคิดของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 4) การพิจารณาการบูรณาการเนื้อหากับการสอน กลุ่มเป้าหมายมีการพิจารณาการบูรณาการเนื้อหากับการสอนในการออกแบบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในบางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการพิจารณาเนื้อหาสาระที่ต้องการสอนและแนวทางการสอน รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมตามลำดับการสอนก่อนหลังอย่างเหมาะสม 5) การพิจารณาความรู้คณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับการสอน กลุ่มเป้าหมายมีการพิจารณาความรู้คณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับการสอนในการออกแบบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในบางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการตั้งจุดประสงค์ที่ตรงกับเนื้อหา 
     คำสำคัญ การออกแบบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์, โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์, การศึกษาชั้นเรียน, วิธีการแบบเปิด 
ผู้เขียน
565050007-2 น.ส. รุจิเรข ไสยันต์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0