2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 565070010-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พนธพันธ์ พลเยี่ยม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PONTAPAN POLYIAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ฤทธิ์ต้านจุลชีพและไบโอฟิล์มของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากเชื้อ Bacillus ต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei และเชื้อก่อโรคบางชนิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Antimicrobial and antibiofilm activities of the biosurfactant from Bacillus spp. against Burkholderia pseudomallei and some pathogenic bacteria 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 ธันวาคม 2558 คำสั่งที่ 2033/2558 ลว. 20 พ.ย.2558
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 16 มิถุนายน 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 มิถุนายน 2559 คำสั่งที่ 1083/2559 ลว 22 มิ.ย 59
F แจ้งผลสอบ 2 สิงหาคม 2559 สอบผ่านมีแก้ไข ผลการสอบGood
F รับรองการแก้ไข 12 กันยายน 2559
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 20 ตุลาคม 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 กันยายน 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อุมาพร ยอดประทุม คำสั่งที่ 1012/2557 ลว 12 มิ.ย.57
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สกาวรัตน์ กันทะวงศ์ คำสั่งที่ 347/2559 ลว. 18 ก.พ.2559
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Antimicrobial and antiadhesive activities of the crude biosurfactant from Bacillus sp. against clinical isolates of Acinetobacter baumannii from Srinagarind hospital  
ชื่อวารสาร Srinagarind Medical Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Medicine, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 May 2016 
ปีที่ 31  ฉบับที่
เดือน March-April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 222-227  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antimicrobial and antiadhesive activity of the biosurfactant from Bacillus spp. against Burkholderia pseudomallei and nosocomial pathogens  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มกราคม 2559 
ชื่อการประชุม The National and International Graduate Research Conference 2016 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มกราคม 2559 ถึง 15 มกราคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate School, Khon Kaen University, Thailand and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia 
สถานที่จัดประชุม Pote Sarasin Building, Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 239  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Graduate School, Khon Kaen University 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract